Oznam – konkurz

MŠ – Predmestská 237, Žilina 010 01 prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie na skrátený pracovný úväzok s nástupom 11.11.2023, pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas PN

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópie dokladov o vzdelaní: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch (SPgŠ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, VŠ – príslušného smeru)
 • údaje o pedagogickej praxi (rozsah, ukončené adaptačné vzdelávanie…)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • práca s počítačom
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods. 2 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadovačné doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na e-mailovú adresu: mspredmestska@gmail.com

Vážime si prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak mu žiadny prihlásený uchádzač nebude vyhovovať. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Oznam

Vážení rodičia,

z dôvodu nízkeho záujmu zo strany rodičov o prevádzku MŠ Vám oznamujeme, že prevádzka MŠ Predmestská 27 bude v dňoch 30.10.2023 – 31.10.2023 zatvorená.

Začiatok školského roka 2023/2024
Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy bude 4.9. 2023. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod. Rozdelenie detí do tried bude zverejnené dňa 4.9.2023 vo vstupnej chodbe materskej školy.

Príchod do MŠ je od 6:30 do 8:00 hod.
– 6:30 hod.– 7:15 hod. zberná trieda / strieda sa po týždni /. Odtiaľ si deti prevezme učiteľka a presunie sa do svojej triedy.
– Po 8.00 hod. sa budova MŠ a brána uzamyká. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ je potrebné vopred oznámiť triednym učiteľkám.
– Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.
– Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 11:30 – 12:00 hod., 14:45 do 16:30 hod. vo svojej triede .
– O 16.30 hod sa budova a areál MŠ uzamyká.

Zoznam vecí potrebných do MŠ:
1. prezuvky
2. pyžamo
3. náhradné veci do skrinky ( tepláky alebo legíny, tričko, spodné prádlo)
4. plastová fľaša na vodu

5. dievčatá vlastný hrebeň
Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Oznam

Riaditeľstvo MŠ Predmestská 27 oznamuje rodičom, že zajtra 31.5.2023 bude prevádzka zatvorená z dôvodu poruchy – havárie na vodovodnom potrubí. Z obedov sú deti odhlásené. Ďakujem za pochopenie, s úctou Vojteková.

 

Oznam

Riaditeľstvo MŠ Predmestská 27 oznamuje rodičom, že dňa 10.5.2023 bude materská škola zatvorená z dôvodu plánovanej odstávky elektrickej energie v celom objekte. 10.5.2023 sa začínajú prijímať prihlášky do MŠ od 10 ho 15 hodiny . Preberať ich bude poverená pracovníčka.

 

PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ k 1.9.2023

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. V termíne od 10. mája do 12. mája 2023 od 10. 00 hod. do 15. 00 hod. bude v Materskej škole, Predmestská 27, Žilina prebiehať prijímanie žiadostí na  prijatie dieťaťa pre školský rok 2023/2024. V uvedenom termíne bude riaditeľka, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec, preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť žiadosť :
– osobne,
– poštou– písomnú žiadosť podpísanú- obaja zákonní zástupcovia,  spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa (s potvrdením o očkovaní – údaj je povinný) od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis len jedného zákonného zástupcu postačuje len vtedy, ak sa tak dohodli zákonní zástupcovia, a ak o tom informujú riaditeľa školy prostredníctvom formulára „Písomné vyhlásenie“. Vytlačiť si môžete TU:  Pisomne_vyhlasenie-_adresa-rozhodnutie_2023-1

Žiadosť o predprimárne vzdelávanie na rok 2023-2024

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Kritériá prijímania:
Prednostne sa prijíma :
– Dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.
– Dieťa, ktoré po dovŕšení 6 roka veku , ak nedosiahlo školskú spôsobilosť a riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Ďalšie kritériá :

– Deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do žiadnej MŠ.
– Deti s trvalým pobytom v Žiline.

Ostatné podmienky  v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku v príslušnom roku:
– deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
– deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania, t.j.
1. vedieť sa umyť,
2. používať WC  (dieťa nesmie nosiť plienky – ani na spanie),
3. čiastočne sa obliekať, obúvať,
4. zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše,
5. piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

Výnimočne je možné do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky ak má materská škola  vytvorené vhodné materiálne, personálne aj iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s pokračovaním plnenia povinnej školskej dochádzky a detí vo veku od troch rokov.

Oznam
Na základe VZN č. 3/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa od 1.4.2023 určuje výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt v MŠ 25€ na jedno dieťa. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
 – ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie
 – ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin ( júl , august) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi . V tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Alikvotná časť pre určenie pomernej časti na zaplatenie a vrátenie príspevku je 1€ na deň.
 – ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
Oznam
Riaditeľka MŠ Predmestská 27, Žilina oboznamuje rodičov, že MŠ bude v čase 6.4.202311.4.2023 zatvorená z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí. Strava na tieto dni je odhlásená. Ďakujeme za porozumenie.
Vážení rodičia a priaznivci školy,
prosíme Vás o 2% z Vašich daní na podporu výchovy a vzdelávania detí, úprimná vďaka.
Oznam
Vedenie Materskej školy oznamuje zákonným zástupcom detí prerušenie prevádzky MŠ v období od 23.12.2022 do 5.1.2023. Prevádzka bude obnovená 9.1.2023.
Oznam
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Žiline“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 1 v spojení s prílohou č. 1 a ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.) na vydanie rozhodnutia vo veci posúdenia opatrení a nariadení podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e ) a § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. pre Materskú školu, Predmestská 27, 010 01 Žilina s prideleným IČO: 37 905 139 a v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
V čase od 13.12.2022 do 19.12.2022 (vrátane) nasledovné karanténne opatrenia v Materskej škole, Predmestská 27, 010 01 Žilina:

1. zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces,
2. zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Vydaním tohto rozhodnutia dňa 12.12.2022 RÚVZ so sídlom v Žiline začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku, pretože ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.

Oznam

Vážení rodičia, prosíme o zvýšenú pozornosť zdravotného stavu detí vzhľadom na pozitívny prípad rodiny a dieťaťa na covid-19, nakoľko toto dieťa celodenne navštevovalo MŠ (5.12.2022 – 9.12.2022). Ďakujem za pochopenie.

Milí rodičia,

prvá lekcia krúžku „Oboznamovanie s anglickým jazykom“ sa uskutoční 04. 10.2022 od 15.30 do 16.00 hod. Krúžok bude prebiehať v dňoch utorok a štvrtok, okrem školských prázdnin v čase v utorok od 15.30 do 16.00 hod. a vo štvrtok od 14.00 – 14.30 hod.

Oznam

Oznamujeme rodičom, že RÚVZ Žilina vydalo Rozhodnutie o zatvorení MŠ. Bližšie informácie v prílohe. Ďakujeme za porozumenie. Rozhodnutie

OZNAM

Vážení rodičia, vzhľadom na to, že nás informovali niektorí rodičia o výskyte COVID-19 u detí, Vás prosíme o zvýšenú pozornosť pri respiračných príznakoch , ďakujeme za pochopenie

 

Začiatok školského roka 2022/2023
Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy bude 2.9. 2022. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod. Rozdelenie detí do tried bude zverejnené dňa 2.9.2022 vo vstupnej chodbe materskej školy.

I. Zákonný zástupca predkladá triednej učiteľke pri prvom nástupe dieťa do materskej školy:
– Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, a to aj po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) – odovzdajú Vám na vyplnenie učiteľky v MŠ. Príchod do MŠ je od 6:30 do 8:00 hod.
– 6:30 hod.– 7:15 hod. zberná trieda / strieda sa po týždni /. Odtiaľ si deti prevezme učiteľka a presunie sa do svojej triedy.
– Po 8.00 hod. sa budova MŠ a brána uzamyká. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ je potrebné vopred oznámiť triednym učiteľkám.
– Zákonný zástupca odovzdáva dieťa výhradne učiteľke materskej školy.
– Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 11:30 – 12:00 hod., 14:45 do 16:30 hod. vo svojej triede .
– O 16.30 hod sa budova a areál MŠ uzamyká.

Zoznam vecí potrebných do MŠ:
1. prezuvky
2. pyžamo
3. náhradné veci do skrinky ( tepláky alebo legíny, tričko, spodné prádlo)
4. plastová fľaša na vodu

5. dievčatá vlastný hrebeň
Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022:

Dňa 01.07.2022 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke  zákonov SR: 232/2022 Z.z. – Zákon o financovaní voľného času di… – SLOV-LEX

Zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

Od 01.07.2022 v zmysle § 52zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

 • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
 • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí:

 • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (v sume 70 eur mesačne) , tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

 • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne ). Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad.

Tlačivo, ktoré je potrebné vypísať v prípade, že nepoberáte zvýšený daňový bonus a chcete si uplatniť dotáciu na stravovanie nájdete TU.

 

Milí rodičia,

prevádzka MŠ v čase veľkonočných prázdnin 2022 14.4.2022 a 19.4.2022  bude z dôvodu nízkeho záujmu rodičov MŠ zatvorená. Nástup je 20.4.2022.

 

Prijímanie detí do MŠ na šk. rok 2022/2023

Prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2022/2023 sa bude uskutočňovať

od 11. do 13. mája 2022 v čase od 9.00 – 14.00 hod. 

V uvedenom termíne bude riaditeľka dávať a preberať žiadosti od rodičov. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný materskej škole doručiť písomnú žiadosť spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a predprimárne vzdelávanie si rodičia vyzdvihnú v MŠ alebo si ju  môžu stiahnuť Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ

V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré :

 • nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania ( dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dosiahne päť rokov veku )
 • pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky)
 • deti na predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej materskej školy

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

 • dieťa má súrodenca v MŠ
 • Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania. T.j.
 1. vedieť sa umyť,
 2. používať WC  (dieťa nesmie nosiť plienky – ani na spanie),
 3. čiastočne sa obliekať, obúvať,
 4. zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše,
 5. piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

Zatvorenie 2. triedy dôvodu COVID-19

Dok2

Zatvorenie MŠ z dôvodu chrípky

CHRIPKA_R_MS,_Predmestska (1)

Vážení rodičia,

vzhľadom na výskyt pozitívnej učiteľky riaditeľka MŠ Predmestská 27, vydala rozhodnutie o zátvore II triedy od 31.1.2022 do 4.2.2022/ vrátane/. Rozhodnutie si môžete pozrieť v prílohe,, ďakujeme za pochopenie.

Oznam pre rodičov od 3.12.2021, ktorí budú vstupovať do MŠ

Vážení rodičia,

z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl.

V súvislosti so zmenami v Školskom semafore ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021 na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. a zverejnenom ozname podmienok vstupu do priestorov školy sú osoby vstupujúce do priestorov školy povinné riadiť sa oznamom – pokynmi a dodržiavať:

– do priestorov školy vstupujú s dieťaťom osoby v režime očkovaný, prekonaný osoba sprevádzajúca dieťa ráno pri odovzdávaní predkladať tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka, ktoré si stiahnete  https://www.minedu.sk/data/att/21288.docx 26. 11. 2021 – Aktualizovaná Príloha č. 1 a písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

– hygienicko – epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy – RESPIRÁTOR, DEZINFEKCIA RÚK, ODSTUP 2m,
– čas určený v priestoroch školy 5 max. 8 minút,
– v jednom okamihu v priestoroch šatni pre triedu môžu byť max. 2 sprevádzajúce osoby a 2 deti,
– nezhromažďovať sa v okolí objektu školy.
– Pri vstupe do MŠ je nutné vypísať:  https://www.minedu.sk/data/att/21287.docx 26. 11. 2021 – Aktualizovaná Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Vážení rodičia, nakoľko musíme rešpektovať rozhodnutie ministra, do budovy MŠ nesmie vstúpiť človek, ktorý nie je v režime OP. Pokiaľ túto podmienku nespĺňate, vaše deti budú privedené do MŠ za pomoci prevádzkovej zamestnankyne ( zazvoňte si ráno aj poobede – dieťa vám prevezmú a poobede odovzdajú) , prípadne v spolupráci s rodičmi, že rodičia v režime OP zoberú dieťa do budovy aj rodičovi, ktorý nie je v OP pričom bude podpísané čestné prehlásenie o prevzatí dieťaťa a odovzdaní pedagogickému zamestnancovi.

Ďakujeme, že budete dodržiavať opatrenia a len dúfame, že v našom parlamente v najbližšej dobe už nič iné nevymyslia.

Mikuláš

6.12 v dopoludňajších hodinách navštívi našu Materskú školu Mikuláš, ktorý sa postará deťom o zábavu a rozdá každému balíčky.

Rozhodnutie RÚVZ-Žilina o zatvorení druhej triedy z dôvodu chorobnosti

R_MS_Predmestska_Zilina_chripka(1)

Rozhodnutie RÚVZ-Žilina o zatvorení prvej triedy z dôvodu pozitívnej osoby

R__COVID-_MS_Predmestska,_Zilina_-_1._trieda_Lienky

Vážení rodičia,

dávam do pozornosti rozhodnutie RÚ VZ Žilina o uzatvorení MŠ.

R__COVID-_MS_Predmestska,_Zilina (1)

Vážení rodičia,

vzhľadom na zabezpečenie ochrany zdravia detí a rodín, máme nahlásenú stafilokokovú (zlatý stafilokok) a pneumokokovú infekciu od jednej zodpovednej mamičky, preto Vás prosíme o zvýšenú pozornosť pri hodnotení zdravotného stavu detí.

OZNAM

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline , odbor hygieny detí a mládeže zo dňa 07.10. 2021, vzhľadom na zvýšený počet ochorení na chrípku  sa vzdelávanie v Materskej škole Predmestská 27 prerušuje od 08.10.2021   na 7 kalendárnych dní.

Deti  materskej  školy nastúpia do škôlky v piatok 15.10..2021  .

Deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni sú automaticky odhlásené zo stravy. Od 15.10.2021 si rodičia nahlasujú stravu individuálne, poplatok za neprítomnosť v MŠ sa bude odratávať v nasledujúcom mesiaci o 5 eur. Rodičia majú nárok na OČR.

R_MS_Predmestska_Zilina_chripka

Ospravedlnenie povinného predprimárneho vydelávania

Vážení rodičia na základe uznesenia z pracovnej porady OŠKŠCRaMR s riaditeľkami MŠ ,zástupkyňami MŠ pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina konanej  dňa 29.09. 2021, riaditeľka MŠ dáva do pozornosti ospravedlnenie  neprítomnosti detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie a to nasledovne:

 • Rodič ospravedlňuje dieťa v rozsahu 5 pracovných dní za daný mesiac. Pracovné dni nemusia byť na seba viazané.
 • Ostatné dni pri neprítomnosti dieťaťa za daný mesiac v MŠ ospravedlňuje lekár.

OSPRAVEDLNENIE : 

 1. Rodič ospravedlní dieťa: ospravedlnenie bude obsahovať: dátum neprítomnosti dieťaťa od kedy do kedy sa dieťa nezúčastňovalo výchovno-vzdelávacieho procesu a dôvod neprítomnosti, podpis rodiča.
 2. Lekár  ospravedlní dieťa: ospravedlnenie bude obsahovať dátum neprítomnosti dieťaťa od kedy do kedy sa dieťa nezúčastňovalo výchovno-vzdelávacieho procesu s pečiatkou a podpisom lekára.
 3. Každé ospravedlnenie za neprítomnosť predkladá rodič učiteľke na triede.

Vážení rodičia,

Kde sa vzala hudba

V piatok 17.9.2021 sa v našej MŠ uskutoční výchovno-hudobný koncert v dopoludňajších hodinách.
Tešíme sa na všetky detičky!

Vážení rodičia,

Srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v piatok 10.9.2021 o 15:30 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Začiatok školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy bude 2.9. 2021. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

Prosíme rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

 • Deti do MŠ treba privádzať do 8,00 hod., pretože po 8.00 hod. sa priestory MŠ uzamykajú z dôvodov dezinfekcie vstupných priestorov.
 • Do priestorov je vhodné vstupovať s rúškom a dezinfikovať ruky.
 • V šatni sa nezdržiavať viac ako 10 min. v 2 metrových odstupoch.

Rozdelenie detí do tried bude zverejnené dňa 2.9.2020 vo vstupnej chodbe materskej školy.

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

 1. prezuvky
 2. pyžamo
 3. náhradné veci do skrinky ( tepláky alebo legíny, tričko, spodné prádlo)
 4. plastová fľaša na vodu
 5. 1 ks ochranné rúško
 6. dievčatá vlastný hrebeň
 7. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 

Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.

Dávame do pozornosti

 •  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.
 • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadeniaNikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
 • Odkaz na školský semafor

Dobrá rada:

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa.
Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,
ťažšie je to s adaptáciou rodičov…

Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi,
je tá najúžasnejšia vec.
Obavu vo vašich očiach mu istotu nedodajú.
Často sa stáva, že dieťa je
pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.
Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera…/.

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.
Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

Akékoľvek otázky riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami, radi vám odpovedia.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

 

 

Vážení rodičia

Vyjadrenia k rozhodnutiam o prijatí/neprijatí detí do MŠ na školský rok 2021/2022 si môžete prísť osobne prevziať do MŠ od 10.6 do 15.6.2021 v čase od 6:30 do 16:30 hod.

Prijímanie detí do  Materskej  školy Predmestská 27, Žilina na školský rok 2021/ 2022,

bude  v zmysle  platných  predpisov  a po dohode termínu  so  zriaďovateľom prebiehať  na  základe  podania  písomnej  žiadosti  od 12. –  14. mája 2021.

V uvedenom termíne bude riaditeľka, prípadne iní poverení pedagogickí zamestnanci, dávať a preberať žiadosti od rodičov.

Rodič môže podať žiadosť :

 • osobne,
 • poštou, 
 • kuriérom na adresu materskej školy, 
 • odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,
 • prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke 12. mája.

Podávanie žiadostí je podmienené epidemiologickými nariadeniami.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a predprimárne vzdelávanie si rodičia vyzdvihnú v MŠ alebo si ju  môžu stiahnuť : Žiadosť o predprimarne vzdelávanie

Alebo sa môžete prihlásiť elektronickou formou tu: https://forms.gle/npFYDvAp2a2oMaXs8

V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle §59 a §59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 438/2020 Z. z. na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a povinnom očkovaní

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a bude pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie

Ostatné podmienky

Podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí sú nasledovné:

 • dieťa, ktoré sa prijíma do MŠ ovláda základné hygienické návyky

Od 1. septembra 2021 je predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné. 

 

 

Vyhlásenie rodičov o bezinfekčnosti

vyhlásenie pre rodičov

Poďakovanie

Kolektív MŠ veľmi pekne ďakuje Ing. Petrovi Demianovi za zakúpenie 2 ks čističiek vzduchu DAIKIN, model MC55WVM. Obzvlášť veľmi pekne ďakujeme za tretiu čističku, ktorú pán Ing. Demian daroval deťom do spálňovej časti a servis čističiek zadarmo. Cena 2 ks je 980 eur. Riaditeľka ďakuje pani Ing.Šumichrastovej za iniciatívu a navrhnutie zakúpenia, ďalej za ochotu rodičov podieľať sa na zlepšení ovzdušia a ochrany zdravia detí v MŠ.

S úctou riad. MŠ, Dagmar Vojteková Mgr.

Prevádzka MŠ od 29.3.2021,

pokračuje len pre kritickú infraštruktúru.

Zápis detí do ZŠ

Vážení rodičia,

zápisy žiakov do prvých ročníkov ZŠ na školský rok 2021/2022 sa v Žiline uskutočnia od 7. do 9. apríla 2021 v čase od 14.00 do 18.00 hod. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomností detí. Bližšie informácie získajú rodičia na internetových stránkach škôl alebo ich poskytnú priamo riaditelia škôl alebo pracovníci oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline na tel.čísle 041/70 63 402.

Prevádzka MŠ od 22.3.2021

pokračuje len pre kritickú infraštruktúru.

Vážení rodičia,

určite neuniklo Vašej pozornosti, že od 15.02. do 31.03.2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov. Pre mestá a obce spočíva primárny význam a prínos v skutočnosti, že ich financovanie závisí priamo na počte sčítaných obyvateľov. Sčítanie prebieha primárne samosčítaním, a to elektronicky prostredníctvom online formulára na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu (dostupná pre Android aj iOS) v pohodlí domova. Sčítanie je zákonná povinnosť a musia sa ho zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda nielen občania SR, ale i cudzinci. Do formulára je potrebné zadávať údaje platné k 1. januáru 2021. 

Dovoľujeme si pripomenúť, že deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. Ak viete o niekom, kto nemá pripojenie na internet alebo si nevie s elektronickým sčítaním poradiť, prosíme, aby ste mu so sčítaním pomohli. Sčítací formulár má 14 jednoduchých otázok a jeho vyplnenie zaberie maximálne 15 minút.

V prípade, že ste svoju zákonnú povinnosť sčítať sa splnili, dovoľte nám v mene mesta Žilina poďakovať sa Vám. V opačnom prípade máte možnosť využiť samosčítanie ešte do 31.03.2021.

Mgr. Ing. Radoslav Machan vedúci odboru Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

 

Prevádzka MŠ od 15.3.2021
List primátora Mgr. Petra Fiabáne rodičom:

Dobrý deň, rád by som sa touto cestou upresnil informácie v súvislosti so zmeneným režimom materských a základných škôl v Žiline a doplnil dôvody, ktoré mesto Žilina viedli k tomuto rozhodnutiu.

Rozhodnutie o zmene režimu sa nerobilo ľahkovážne a mesto k nemu pristúpilo na základe dôrazného odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Krízového štábu Okresného úradu a členov pandemického strediska zo dňa 10. marca. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemická situácia a negatívny výhľad, ktorý má okres Žilina v COVID automate.

Situácia v detských kolektívoch sa v základných a materských školách v Žiline zhoršuje a pribúdajú pozitívne prípady ochorenia COVID-19 u detí. V súčasnosti sú z tohto dôvodu uzatvorené štyri materské a dve základné školy. Pozitivita bola zaznamenaná aj u zamestnancov školského stravovania, kvôli čomu boli uzatvorené štyri prevádzky školských kuchýň.

Z týchto dôvodov budú materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina od pondelka 15. marca 2021 fungovať v obmedzenom režime. Základné školy prerušujú prezenčné vyučovanie a dostupné budú iba pre žiakov, ktoré sú deťmi zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, konkrétne pre zdravotnícky personál, policajtov, hasičov, vojakov, zamestnancov sociálnych zariadení, zamestnancov strategických podnikov a pracovníkov predajní so životne nevyhnutými potrebami. Na prvom stupni budú základné školy denne vyučovať aj deti, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žilinské materské školy budú od pondelka 15. marca taktiež k dispozícii len za podmienok uvedených vyššie.

Bolestivo si uvedomujem, že zamestnaným rodičom a manažmentom podnikov spôsobujú prijaté preventívne opatrenia veľké ťažkosti. Sám mám vo svojom okolí priateľov, kolegov, zamestnancov a rodinných príslušníkov, ktorí sú na hranici vyčerpania po roku balansovania pracovného života a starostlivosti o deti doma. Táto situácia už trvá príliš dlho, sprevádza ju chaos a sme len ľudia. Nevládzeme. Ale z dôvodu ochrany zdravia a životov sme tieto sprísnené opatrenia po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresného pandemického strediska nútení prijať.

Je potrebné si uvedomiť, že v prípade pozitívneho prípadu u dieťaťa, sú v povinnej 14-dňovej karanténe aj všetci príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. To sa týka aj  prípadu, ak bolo dieťa v kontakte s pozitívnym dieťaťom, teda ide o blízky kontakt, na ktorý sa tiež vzťahuje 14-dňová karanténa. Ak nebudeme zodpovedne konať, môže sa stať, že ako budú pozitívne prípady v školách pribúdať, väčšina produktívnej populácie zostane v nútenej 14-dňovej karanténe, ale už podľa nových opatrení, bez možnosti nákupu a vychádzania. Prosíme preto všetkých rodičov detí, ale aj vedenie podnikov na území mesta o pochopenie a spoluprácu v tejto neľahkej situácii.

Pripomínam, že povinnosťou rodičov pri nástupe detí do škôl je predložiť negatívny výsledok RT-PCT alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, testovanie budú musieť absolvovať aj zamestnanci škôl.

V zhoršenej pandemickej situácii, v ktorej sa mesto aktuálne nachádza, musíme vytvoriť podmienky najmä pre udržanie kritickej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje  základné potreby obyvateľov. Nesmierne dôležité je pre nás v tejto chvíli zachovanie chodu strategických podnikov na území mesta, aby nedošlo k situácii zastavenia nepretržitých prevádzok, čo sa podarí len znížením pozitivity na území okresu. Ak sú obaja rodičia zamestnancami strategického podniku, zabezpečíme, aby ich dieťa bolo umiestnené do školy, nakoľko si uvedomujeme, že aj v týchto podnikoch je nedostatok  zamestnancov  z dôvodu pandémie.

Rodičov by som chcel tiež upozorniť, že podľa usmernenia Sociálnej poisťovne, v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl majú nárok na pandemické ošetrovné všetci rodičia, ktorí sa osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku. Podmienkou je, aby bola škôlka alebo škola uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa. Nárok na pandemické ošetrovné majú aj rodičia, ktorí nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa. Naopak, nárok na pandemickú OČR nemajú rodičia, ak vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou homeoffice.

Ďakujem pekne za Vašu spoluprácu a pochopenie v tejto neľahkej situácii.

Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta

rozhodnutie_11.3.

 

Práca pre deti na doma

mala-logicka-olympiada-predskolakov2-1priestorova-orientacia-2-(1)

triedenie-farieb-1

Hry-na-rozvoj-neverbálnej-komunikácie-(1)

CHCEM–BYŤ–ZDRAVÝ

Kniha-je-môj-kamarát-(1)

Pokusy—Experimenty

PREDJARIE

Milí rodičia,

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Nástup od 8.3.2021

Vážení rodičia,

na základe ROZHODNUTIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21. marca 2021 

bude MŠ Predmestská otvorená prednostne  pre deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

 

 •      V deň nástupu  Vášho dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať:
 1. podpísané čestné vyhlásenie za oboch zákonných zástupcov, že im nie je umožnené vykonávať prácu inak ako prezenčne     čestné vyhlásenie.docx (23142)
 2. preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 7 dní.

 

Za pochopenie a spoluprácu ďakujem.

Nástup od 9.2.2021

Vážení rodičia,

od 9.2.2021 ( utorok) bude obnovená prevádzka v dvoch triedach materskej školy a to v súlade s upraveným COVID automatom.

Dôležité upozornenia:

 

 • Do budovy MŠ môže vstúpiť iba osoba  s negatívnym výsledkom antigénového testu alebo negatívnym výsledkom RT – PCR testu, ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, alebo potvrdením ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
 • Je potrebné vypísať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré si vyzdvihnete pri vstupe v MŠ
 • Doniesť deťom 2x rúško, jedno bude náhradné na značke v euroobale a druhé rúško by mohlo mať dieťa na sebe počas pobytu v materskej škole. Vzhľadom na zhoršujúcu situáciu, prosíme rodičov o ústretovosť nosenia rúšok deťmi počas pobytu v MŠ.
 • Prosíme rodičov, aby rešpektovali čas privádzania dieťaťa do MŠ – o 8.00 hod. sa vchodové dvere do budovy MŠ a brána zamykajú.
 • V poobedňajších hodinách sa brána MŠ počas momentálnej situácie bude odomykať o 14,45 hod.
 • Prosíme o prísne dodržiavanie hygienických opatrení R-O-R.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Informácie sociálna poisťovňa

Informácia Sociálnej poisťovne – pandemické ošetrovné od 8. 2.2021

Nárok na pandemickú OČR rodič, ak je škola zatvorená:

 • Z rozhodnutia riaditeľa z dôvodu prípravy školy na prevádzku
 • Z rozhodnutia RÚVZ, riaditeľa, zriaďovateľa z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie

Rodič stráca nárok na pandemickú OČR:

 • Po otvorení školy
 • Ak rodič nemá test a preto nemôže priviesť dieťa do školy
 • Ak nedá dieťa do školy pre obavy z ochorenia

Dôležité informácie k 8.2.2021

Vážení rodičia,  žilinské materské školy fungujú v obmedzenej prevádzke pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domu a v tomto režime budeme aj 8.2.2021. 

Dôvody vysvetľuje primátor mesta Peter Fiabáne: „Plošné testovanie v Žiline sme pripravovali z presvedčenia, že sa podarí uskutočniť návrat detí do škôl, aj vzhľadom k epidemickej situácii v rámci mesta.  Momentálne je však stále platné rozhodnutie ministra školstva z 8. januára, ktorým prerušuje vyučovanie základných škôl a činnosť  materských škôl. O novom rozhodnutí dnes rokuje vláda, ale aktuálne nevieme povedať, s akým výsledkom a musíme rešpektovať existujúce rozhodnutie. Z uvedeného dôvodu a po porade s riaditeľmi základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sme na krízovom štábe prijali rozhodnutie, že ak nám vláda svojím  uznesením povolí návrat detí do škôl, sme na to pripravení. Avšak z dôvodov zabezpečenia školského stravovania, organizácie vyučovania,  záväzného stanoviska a korektnej informovanosti  voči rodičom,  zamestnancom školstva a verejnosti, vieme tak spraviť až od utorka  9. februára. Preto materské školy a 1. stupeň základných škôl nebudeme v pondelok 8. februára otvárať. Riaditelia škôl potrebujú čas, aby dokázali otvorenie škôl zorganizovať v zmysle všetkých platných protiepidemických nariadení. Chceme školy opäť otvoriť a chápeme zároveň potreby rodičov, ktorí volajú po opätovnom otvorení škôl, no musíme predovšetkým chrániť zdravie našich obyvateľov a urobiť to bezpečne. Ďakujem všetkým vám, že to chápete a ste trpezliví. V pondelok 8. februára budeme opäť informovať o tom, v akom režime budú fungovať školy v Žiline.“

Vážení rodičia,

vzhľadom na to, že sa niektoré deti nemôžu zúčastňovať výchovno-vzdelávacej činnosti ponúkame niekoľko aktivít na doma.

Polárny-medveď—výtvarná-aktivita

POMÁHAME-VTÁČIKOM-(1)

Recept_na_domacu_plastelinu

S._L._-_KNIHA_Domcek__domcek__kto_v_tebe_byva

Bublinová-kvapôčka-(6)

DRAK-KORON

Odkazy-na-internetové–stránky

Prevádzka  od 1.2 do 5.2.2021

Vážení rodičia,  materská škola bude naďalej otvorená pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice.

Za pochopenie ďakujem.

Vstup do budovy MŠ od 27.1.2021

Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s opatreniami proti šíreniu COVID-19 Vás chceme informovať
o vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

1-oznam-na-tlac    cela-vyhlaska

Poplatok za MŠ 1/2021

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás informovať, že poplatok za mesiac január 2021 nebudú platiť rodičia detí, ktorí nemohli v súčasnej dobe dať dieťa do MŠ z dôvodu  mimoriadnej situácie spôsobenej  ochorením COVID-19 . Ak rodičia poplatok už uhradili , poplatok sa presunie na obdobie 2/2021.

Prevádzka od 25 do 29.1.2021

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vám oznámiť, že prezenčná forma výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ  pokračuje v nezmenenej forme.

Od 25. 01. 2021 budeMŠ naďalej otvorená  pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do MŠ.

Pobyt v MŠ je poskytnutý deťom zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a taktiež deťom zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Žiadame rodičov, aby v priestoroch MŠ  dodržiavali prísne hygienické opatrenia – dodržiavali  odstupy, používali rúška a dezinfekciu na ruky.

S úctou Riad. MŠ.

Vážení rodičia

Naďalej  platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

Materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ

Prevádzka MŠ bude fungovať v tom istom režime ako fungovala od 11.1.-15.1.2021 .

Oznam k otvoreniu MŠ od 11.1.2021

Od 11.1.2021 by do MŠ mali nastupovať deti rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých charakter práce nedovoľuje prácu z domu (zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí  napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič – viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre), avšak stále  platí  Uznesenie vlády č. 808 o núdzovom stave a zákaze vychádzania  – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/453/,kde  je  jasne definované, kto môže vychádzať z domu a za akých podmienok.

Je na Vašom zvážení, či môžete porušiť zákaz vychádzania a priviesť dieťa do materskej školy.

Poprosím rodičov o spätnú väzbu, aby mi do mailu mspredmestska@gmail.com prihlásili /odhlásili deti z vyššie uvedeného stanoviska, nakoľko podľa počtu detí musíme  vedieť, koľko tried bude v prevádzke.

Ďakujem za pochopenie, riad. MŠ.

Vianočné prázdniny

Milí rodičia, prevádzka MŠ je 21.12.2020 – 22.12.2020 otvorená. Riaditeľka MŠ veľmi pekne a úprimne ďakuje všetkým rodičom, ktorí mali pochopenie so súčasnou pandemickou situáciou a boli ochotní prihlásiť svoje deti do MŠ, vzhľadom na to, že máme rodičov, ktorí nevyhnutne potrebujú prevádzku MŠ z hľadiska pracovnej zaťaženosti. Prevádzka MŠ je od 23.12.2020 do 10.1.2021 uzatvorená. Nástup do MŠ je 11.1.2021, s úctou riaditeľka MŠ.

„Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok. “

Praje kolektív MŠ.

Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) – testované okresy

Podmienky_vstupu_do_skoly

usmernenie_Spolocna_zodpovednost

Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfenkcnosti

Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu

Vyhlasenie_zamestnanca

Oznámenie o prerušení prevádzky MŠ od 6.11 do 9.11

Riaditeľka MŠ prerušuje prevádzku dňa 6.11.2020 z dôvodu prechodného zníženia počtu detí, kôli školským prázdninám. 9.11.2020 Mesto Žilina ako zriaďovateľ prerušuje prevádzku Materskej školy z dôvodu zabezpečenia dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie.

Oznámenie o prerušní

Oznam

Milí rodičia, MŠ bude otvorená od 3.11.2020 v riadnom prevádzkovom čase. Z dôvodu nižšie uvedených skutočností Vás prosíme o dodržiavanie príchodu do 8:00 hodiny, potom sa brána uzamyká. Preberanie detí rodičmi začína od 14:45 hod. Dávame do pozornosti usmernenia:

oznam_testovanie

usmernenie_testovanie

vyhlasenie_rodic

vyhlasenie_ina_osoba

 

 

Prerušenie prevádzky Materskej školy od 30.10.2020 do 2.11.2020

prerušenie_prevádzky_MŠ

Organizačné pokyny platné od 1. 10. 2020

upozorňujeme Vás na nové Organizačné pokyny, ktoré sú platné od 1.10. 2020.

Informácie školskej jedálne od 2.9.2020

Vrátenie preplatku stravy Úhrada stravného Prihlasovanie na stravu Prihlasovanie na stravu MŠ – september 2020 Odhlasovanie zo stravy Kontakt na školskú jedáleň POZOR ZMENA odhlasovanie stravy

Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy bude 2.9. 2020. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

Prosíme rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

 • Deti do MŠ treba privádzať do 8,00 hod., pretože po 8.00 hod. sa priestory MŠ uzamykajú z dôvodov dezinfekcie vstupných priestorov.
 • V čase od 6.30 hod do 7.15 hod. prosíme privádzať deti len tie, ktoré nevyhnutne potrebujú v tomto čase byť umiestnené v MŠ z dôvodu obmedzeného režimu zbernej triedy z hľadiska COVID 19.
 • Do priestorov je vhodné vstupovať s rúškom a dezinfikovať ruky.
 • V šatni sa nezdržiavať viac ako 10 min. v 2 metrových odstupoch.

Rozdelenie detí do tried bude zverejnené dňa 2.9.2020 vo vstupnej chodbe materskej školy.

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

 1. prezuvky
 2. pyžamo
 3. náhradné veci do skrinky ( tepláky alebo legíny, tričko, spodné prádlo)
 4. plastová fľaša na vodu
 5. 1 ks ochranné rúško
 6. dievčatá vlastný hrebeň
 7. vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021, ktorý je v dispozícii na triedach.

Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.

Dobrá rada:

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa.
Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,
ťažšie je to s adaptáciou rodičov…

Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi,
je tá najúžasnejšia vec.
Obavu vo vašich očiach mu istotu nedodajú.
Často sa stáva, že dieťa je
pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.
Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera…/.

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.
Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

Akékoľvek otázky riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami, radi vám odpovedia.

 

 

 

 • Letná prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina je zabezpečená v zmysle platnej legislatívy – podľa § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. :    Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.                                                                                                                                                                                           Na základe vyššie uvedeného bude materská škola otvorená od 1.7. – 7.8.2020  ,   v prevádzke bude 1. trieda

 

 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2020

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2020 si zákonný zástupca môže prebrať  v dňoch  : 22.6. – 26.6.2020

v čase od 8,00 hod  do 15,00 hod.

 

Vážení rodičia,

na základe pokynov MŠ SR a zriaďovateľa Mesta Žilina bude od 1.6.2020 obnovená prevádzka MŠ, za stanovených hygienicko-epidemiologických opatrení.

Prevádzkové pokyny :

 • Prevádzka MŠ bude od 7,00 hod do 16,00 hodiny.
 • Rodičovi s dieťaťom bude pri vstupe do budovy zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk.
 • Rodičia s deťmi vchádzajú do šatní maximálne po dvoch, ostatní čakajú vonku v odstupoch 2m, do budovy vchádzajú len v rúškach, v šatni sa zdržia maximálne 10 minút.
 • Rodičia zabezpečia dieťaťu rezervné rúško v hygienickom obale do jeho skrinky. Deti budú v triedach – bez rúšok.
 • Deti do MŠ prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s deťmi žijú v spoločnej domácnosti.
 • Rodič pri odovzdávaní dieťaťa denne podpisuje prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Rodič dieťaťu nenosí z domu žiadne hračky.
 • Pri hygiene rúk budú deti používať papierové utierky.

Povinnosti rodičov :

Rodič dieťaťa zodpovedá za hygienicko-epidemiologické opatrenia v rámci prevádzky MŠ.

 • Rodič predkladá pri prvom nástupe do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, či dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenú karanténne opatrenie.
 • Povinnosťou rodiča je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom, prípadne regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie , alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne informujte učiteľku a riaditeľku školy.

Prajem Vám úspešný nástup do materskej školy.                                                                                     Riaditeľka MŠ

Zápis detí

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Predmestská 27 v Žiline na školský rok 2020/2021 sa budú podľa nových opatrení podávať od 11. – 15. mája 2020 od 8,00 hod -16,00 hod.  bez nutnosti osobnej prítomnosti detí, pričom sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ho do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepredložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Spôsoby podávania žiadostí :

 • elektronickou poštou na mailovú adresu MŠ: mspredmestska@gmail.com
 • vyplnenú žiadosť zalepenú v obálke vhodiť do poštovej schránky na bráne materskej školy
 • osobné doručenie do MŠ s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

PROSÍM O DODRŽIAVANIE UVEDENÉHO TERMÍNU :  11. – 15. mája 2020  PRI VŠETKÝCH MOŽNOSTIACH PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

Informácia o preberaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude zverejnená na web stránke školy a na budove školy koncom mesiaca máj.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke.

Kritéria prijímania detí

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré :

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti, ktoré majú odloženú školskú dochádzku,
 • deti, ktoré majú dodatočne odloženú školskú dochádzku,
 • deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
 • deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 1.9.2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021 tu: Žiadosť-o-predprimárne-vzdelávanie-1-1(PDF)

Online prihláška: https://forms.gle/ZHyceE4HutG2AdwD6

 

Zápis do Základných škôl:   

Mesto Žilina – tlačová správa

 

Oznam

V zmysle VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a v zmysle  rozhodnutia ministra školstva o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania sa príspevok :

 1. a)za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza počas prerušenia prevádzky
 2. b)za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí neuhrádza počas prerušenia prevádzky
 3. c)za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole neuhrádza počas prerušenia prevádzky
 4. d)za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času neuhrádza počas prerušenia prevádzky

Všetky príspevky, ktoré boli uhradené za mesiac marec, budú zohľadnené pri nástupe dieťaťa, žiaka do školy.

Pri ZUŠ a CVČ platby, ktoré boli uhradené k polročnému termínu, budú  akceptované v školskom roku 2020/2021, prípadne po odhlásení dieťaťa, vrátené zákonným zástupcom na základe písomnej žiadosti.

 

 

Pomoc deťom a rodinám

Ak by niekto potreboval pomoc v súčasnej situácii, môže sa obrátiť na
tieto linky dôvery a podpory.

Riad. školy            Psychologická pomoc – deti, rodiny

 

MIMORIADNE PRERUŠENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR  zo dňa 26.03.2020 sa
prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach

od  30. marca 2020  do odvolania.

Riad. školy

 

UZATVORENIE  MATERSKEJ ŠKOLY

Ministerska školstva na základe rozhodnutia hlavného hygienika a ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR

zatvára všetky školy a školské zariadenia od 16. 3 – 27.3.2020.

Riad.školy

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021 tu: Žiadosť-o-predprimárne-vzdelávanie-1-1

 

Zápis detí

do Materskej školy Predmestská 27 v Žiline na školský rok 2020/2021.

bude v zmysle platných predpisov prebiehať na základe podania písomnej žiadosti

v termíne:             11.5. – 15.5.2020 v čase od 7.00 – 15,00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke.

Kritéria prijímania detí

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré :

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti, ktoré majú odloženú školskú dochádzku,
 • deti, ktoré majú dodatočne odloženú školskú dochádzku,
 • deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
 • deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 1.9.2020.

Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole , alebo tu  Žiadosť o prijatie do MŠ

 

Milí rodičia a priatelia školy,

aj v tomto školskom roku si dovoľujeme požiadať Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov našej materskej škole. Tieto financie využijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí.

Ďakujeme

Vážení rodičia, 

dňa 10.12.2019 o 15:30 hod sa uskutoční v našej MŠ vianočná akadémia.

Srdečne Vás pozývame

Riad. školy

 

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRŠ, ktorá sa uskutoční 10.9.2019 o 15,30 hod..

Riad. školy

 

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2019/2020

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2019//2020  do Materskej školy  sa budú vydávať v termíne od 30.5.2019.

Riad. MŠ.

 

Zápis detí

do Materskej školy Predmestská 27 v Žiline na školský rok 2019/2020

bude v zmysle platných predpisov prebiehať na základe podania písomnej žiadosti

v termíne:             13.5. – 15.5.2019 v čase od 7.00 – 16.00 h..

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke.

Prednostne sa do materskej školy budú prijímať

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženým alebo dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti, ktoré dovŕšili paty rok veku k 1.9.2019

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2019/2020 tu: Žiadosť o predprimárne vzdelávanie

 

Veselý KARNEVAL

Dňa 14.02.2019 /t.j. štvrtok/ sa uskutoční fašiangový  KARNEVAL pre deti s hudbou, hrami, súťažami….

Tešíme sa na krásne masky! 🙂

 

 Letná prevádzka MŠ 2019

Zriaďovateľ Mesto Žilina usmernil prevádzku v čase letných prázdnin v Materskej škole Predmestská 27 Žilina na termín

                               od 01.07. – 26.07.2019

Nakoľko je potrebná sanitácia celej budovy MŠ k začiatku školského roka a tiež čerpanie dovoleniek pedagogických i nepedagogických zamestnancov – prevádzka MŠ bude na 1 triedu. V prípade väčšieho záujmu bude prevádzka prvé 2 týždne od 01.07. – 14.07. na 2 triedy. Pri prihlasovaní na letnú prevádzku  budú uprednostnené predovšetkým deti zamestnaných rodičov.

Prihlasovanie detí /záväzné/ sa uskutoční od 18.02. – 31.03.2019 p. učiteľkám na triedach.

 

 

OZNAM

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou

od 1. januára 2019 bude strava pre predškolákov  BEZPLATNÁ.

V zmysle VZN č. 10/2017 je stravné v materskej škole 1,29€ (1,19€ na nákup potravín + 0,10€ výška režijných nákladov).

Keďže štátny príspevok je vo výške 1,20€, zákonný zástupca uhradí 0,09€ za jeden deň.

Na obed má dieťa nárok len ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu.

Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti tak, ako je to ustanovené v školskom poriadku.

Za dieťa, ktoré nebude odhlásené uhradí zákonný zástupca stravné v plnej výške, tzn. 2,41€/obed.

 

 

Akcie MŠ

30.11.2018  Koncert „Tu zakliate kniežatá“

7.12.2018    Mikuláš

11.12.2018   Vianočná akadémia o 15,30 hod

 

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2018/2019

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2018//2019  do Materskej školy  sa budú vydávať v termíne od 23.5.2018.    Riad. MŠ.

 

 

Prijímanie detí do materskej školy na škol. rok 2018/2019

    Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole a

v znení vyhlášky MŠ SR č.208/2009 Z.z..

     V termíne od 30.4.2018  do 4.5.2018 od 7:00 hod. do 16:00 hod.

bude riaditeľka (zástupkyňa)  dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

 • dovŕšili 5.rok veku
 • majú odloženú povinnú školskú dochádzku
 • majú dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku
 • ktorých súrodenci navštevujú materskú školu
 • s trvalým pobytom v meste Žilina

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ho nájdu na našej stránke.

Pri doručení žiadosti zákonný zástupca predloží riaditeľke školy preukaz totožnosti na overenie údajov.

Za porozumenie Ďakujeme

Žiadosť na stiahnutie : Žiadosť o prijatie do MS

 

Letná prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

 

Riaditeľstvo Materskej školy Predmestská 27, 010 01 Žilina oznamuje zákonným zástupcom detí, že počas  letných prázdnin bude materská škola  zatvorená.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina budú v prevádzke nasledovné materské školy:

V prvom termíne od 2.júla 2018 do 20.júla 2018:

Materská škola, Limbová26, 010 07 (Solinky) 120 detí,

Materská škola, Stavbárska 4, 010 01 (Bôrik) 63 detí,

Materská škola, Puškinova 2165/3, 01001 (Hliny III) 80 detí,

Materská škola, Nám.Janka Borodáča 7, 010 08 (Vlčince 2) 60 detí,

Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 (Budatín) 40 detí,

Materská škola, Kultúrna 284, 010 03 (Zástranie) 40 detí,

Materská škola, Ku škôlke 196, 010 03 (Zádubnie) 40 detí,

Materská škola, pri ZŠ Do Stošky 5, 010 04 (Bánová)  60 detí.

 

V Druhom termíne od 23. júla 2018 do 10. Augusta 2018:

 Materská škola, Jarná 2602/07, 010 01(Hliny VII) 140 detí,

Materská škola, J.Borodáča 6, 010 08 (Vlčince 2) 60 detí,

Materská škola, Bajzova 9, 010 01 (Hliny VI) 60 detí,

Materská škola pri ZŠ Gaštanová 56, 010 07 (Solinky) 80 detí,

Materská škola pri ZŠ Brodňanská 110, 010 14 (Brodno) 40 detí.

 

 

 

 

 • Vážení rodičia a priatelia MŠ ,

darujte našej materskej škole 2% svojej zaplatenej dane z príjmu.

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.

3. Vo Vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením  odovzdajte na príslušný Daňový úrad a nám odovzdajte  kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu  ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

Ďakujeme

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Riaditeľstvo Materskej školy Predmestská 27,Žilina na základe rozhodnutia zriaďovateľa oznamuje zákonným zástupcom detí, že MŠ Predmestská 27 bude zabezpečovať prevádzku v čase letných prázdnin v termíne od: 01. júla 2017 do 21. júla 2017.

Záväzné prihlásenie dieťaťa do materskej školy je potrebné nahlásiť  riaditeľke (zástupkyni) školy v dňoch : 11.apríla až 13.apríla v čase od 6:45 – 16:00 hod.

Počet záväzne prihlásených detí je obmedzený na 20.

Oznam o úhrade poplatkov s konkrétnym termínom bude zverejnený na webovej stránke a na nástenkách v MŠ.

V termíne od 24. júla 2017 do 11. augusta 2017 prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zabezpečia materské školy:

MŠ, Cesta k Vodojemu 386/4 – Budatín
MŠ, Kultúrna 284 – Zástranie
MŠ, Stavbárska 4 – Bôrik
MŠ, Puškinova 2165/3 – Hliny 3
MŠ, Suvorovova 2797/20 – Hliny 8
MŠ J. Borodáča 7 – Vlčince 2
MŠ, Limbová 26 – Solinky
MŠ Petzvalova 8 – Hájik
MŠ pri ZŠ, Dolná Trnovská 36 – Trnové

OZNAM

z rozhodnutia RÚVZ pre zvýšenú chorobnosť detí bude MŠ zatvorená od 26.1. do 1.2.2017 (vrátane).

2.2.2017 bude MŠ otvorená a 3.2.2017 opäť zatvorená (školská jedáleň nevarí).

Za porozumenie Ďakujem

Odhlasovanie zo stravy

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti zo stravy na pevnú tel. linku MŠ Predmestská: t.č. 041/72 328 67.

Za porozumenie ďakujeme

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na ZRŠ, ktoré sa uskutoční 13.09.2016 (utorok) o 15,30 hod..

Tešíme sa na účasť 🙂

Milí rodičia,

riaditeľstvo MŠ Predmestská 27 oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy po prázdninách

začína 5. septembra 2016 o 6.45 hod.

Za porozumenie ďakujeme

Milí rodičia,

rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2016

si môžete prevziať osobne v dňoch 1.06.2016 a 3.06.2016 v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod..

Ďakujeme 🙂

 

Výstava na MÚ v Žiline

 Gratulujeme Jakubovi Pončíkovi  z 2. triedy, ktorý získal tretie miesto
v 1. kategórii za materské školy vo výtvarnej súťaži “ Moje mesto Žilina“.

 

 • Prijímanie detí do materskej školy k 1.9.2016

Zápis detí do materskej školy k 1.9.2016 sa uskutoční od 2.mája do 6.mája 2016.

Prijímanie žiadostí bude v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Kritéria prijímania detí budú zverejnené na budove materskej školy  od 22.februára  2016.

Žiadosť na stiahnutie : Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

 • OZNAM o zatvorení MŠ

Vážení rodičia, počas jarných prázdnin v dňoch  29.2.-4.3.2016  bude MŠ zatvorená.

 

 • Vážení rodičia a priatelia MŠ ,

darujte našej materskej škole 2% svojej zaplatenej dane z príjmu.  ĎAKUJEME!