Údaje o rade školy :

Rada školy pri MŠ Predmestská bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po nových voľbách dňa 21.1.2020. Ustanovujúce zasadanie Rady školy pri MŠ Predmestská 27 Žilina sa uskutočnilo 21.1.2020. Ďalšie funkčné obdobie sa začalo dňom 26.2.2020 na obdobie 4 rokov.

Rada školy sa spravuje Štatútom RŠ, ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadaní RŠ dňa 28.2.2012.

Členovia Rady školy :

1.) Mgr. Zuzana Chudíková – predseda, zástupca rodičov

2.) Eva Bútorová – podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov

3.) Tatiana Staníková – člen, zástupca prevádzkových zamestnancov

4.) Ing. Petra Bellová – člen, zástupca rodičov

5.) Ing. Igor Choma – delegovaný zástupca zriaďovateľa