Prijímanie detí  do  Materskej školy Predmestská 27, Žilina

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky 541/2021 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 22. decembra 2021 o materskej škole.

V termíne od 14. mája do 16. mája 2024 od 7. 00 hod. do 18. 00 hod. bude v Materskej škole, Predmestská 27, prebiehať prijímanie žiadostí na  prijatie dieťaťa pre školský rok 2024/2025. V uvedenom termíne bude riaditeľka / zástupkyňa , preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť žiadosť :

  • osobne,
  • poštou
  • emailom

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (s potvrdením o očkovaní ) od všeobecného lekára pre deti a dorast je povinné.

Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis len jedného zákonného zástupcu postačuje len vtedy, ak sa tak dohodli zákonní zástupcovia, a ak o tom informujú riaditeľa školy prostredníctvom formulára „Písomné vyhlásenie“.

pisomne_vyhlasenie_podpisovanie_dorucovanie_rozhodnutia_2023 (1)

Žiadosť_o_predprimárne_vzdelávanie_2024(1)

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k  žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Kritériá prijímania:

Prednostne sa prijíma :

  • Dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta  , ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.
  • Dieťa, ktoré po dovŕšení 6 roka veku , ak nedosiahlo školskú spôsobilosť a riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
  • Dieťa, ktoré dovŕši  do 31.augusta 2024 vek 4 roky .

 

Ďalšie kritériá :

  • Deti súrodencov detí, ktoré už MŠ navštevujú.
  • Deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do žiadnej MŠ.
  • Deti s trvalým pobytom v Žiline.

Ostatné podmienky  v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku v príslušnom roku:

  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Výnimočne je možné do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky ak má materská škola  vytvorené vhodné materiálne, personálne aj iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s pokračovaním plnenia povinnej školskej dochádzky a detí vo veku od troch.

Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku a malo osvojené základné sebaobslužné návyky.