MŠ – Predmestská 237, Žilina 010 01 prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie na skrátený pracovný úväzok s nástupom 11.11.2023, pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas PN

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • kópie dokladov o vzdelaní: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch (SPgŠ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, VŠ – príslušného smeru)
  • údaje o pedagogickej praxi (rozsah, ukončené adaptačné vzdelávanie…)
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • ovládanie štátneho jazyka
  • práca s počítačom
  • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods. 2 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru

Platové podmienky:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadovačné doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na e-mailovú adresu: mspredmestska@gmail.com

Vážime si prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak mu žiadny prihlásený uchádzač nebude vyhovovať. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.