MŠ – Predmestská 237, Žilina 010 01 prijme do pracovného pomeru učiteľku  pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom 1.9.2024, pracovný pomer na dobu určitú , skúšobná doba: 3 mesiace.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópie dokladov o vzdelaní: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch (SPgŠ – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, VŠ – príslušného smeru)
 • údaje o pedagogickej praxi (rozsah, ukončené adaptačné vzdelávanie…)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov  podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • ovládanie štátneho jazyka
 • práca s počítačom
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods. 2 zákona č.138/2019 Z. z. – preukazuje sa u úspešného uchádzača lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru

Platové podmienky:

 • podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadovačné doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania  do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  na e-mailovú adresu: mspredmestska@gmail.com Do 30.06. 2024.

 

Vážime si prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak mu žiadny prihlásený uchádzač nebude vyhovovať. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov

 

 

 

 

MŠ Predmestská 27, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

 • Asistent/ka učiteľa na plný úväzok

Termín nástupu: Od 1. septembra  2024.

Pracovný pomer: Doba určitá do 31.8.2025, skúšobná doba: 3 mesiace.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

 1. Kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Bezúhonnosť § 15.
 3. Zdravotná spôsobilosť § 16.
 4. Ovládanie štátneho jazyka § 17.
 5. Stupeň vzdelania – stredoškolské pedagogické vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

 • Znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, Internet).
 • Flexibilita.
 • Kreativita.
 • Komunikačné schopnosti.
 • Zodpovedný prístup k práci.
 • Samostatnosť.
 • Schopnosť pracovať v tíme.
 • Prax v obore vítaná.

Požadované doklady:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania.
 • Štruktúrovaný profesijný životopis.
 • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • Písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu MŠ Predmestská 27, 010 01 Žilina, alebo na email: mspredmestska@gmail.com.

 Do 30.06. 2024.

 

Vážime si prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak mu žiadny prihlásený uchádzač nebude vyhovovať. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov