Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRŠ, ktorá sa uskutoční 10.9.2019 o 15,30 hod..

Riad. školy

 

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2019/2020

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2019//2020  do Materskej školy  sa budú vydávať v termíne od 30.5.2019.

Riad. MŠ.

 

Zápis detí

do Materskej školy Predmestská 27 v Žiline na školský rok 2019/2020

bude v zmysle platných predpisov prebiehať na základe podania písomnej žiadosti

v termíne:             13.5. – 15.5.2019 v čase od 7.00 – 16.00 h..

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke.

Prednostne sa do materskej školy budú prijímať

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženým alebo dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti, ktoré dovŕšili paty rok veku k 1.9.2019

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2019/2020 tu: Žiadosť o predprimárne vzdelávanie

 

Veselý KARNEVAL

Dňa 14.02.2019 /t.j. štvrtok/ sa uskutoční fašiangový  KARNEVAL pre deti s hudbou, hrami, súťažami….

Tešíme sa na krásne masky! 🙂

 

 Letná prevádzka MŠ 2019

Zriaďovateľ Mesto Žilina usmernil prevádzku v čase letných prázdnin v Materskej škole Predmestská 27 Žilina na termín

                               od 01.07. – 26.07.2019

Nakoľko je potrebná sanitácia celej budovy MŠ k začiatku školského roka a tiež čerpanie dovoleniek pedagogických i nepedagogických zamestnancov – prevádzka MŠ bude na 1 triedu. V prípade väčšieho záujmu bude prevádzka prvé 2 týždne od 01.07. – 14.07. na 2 triedy. Pri prihlasovaní na letnú prevádzku  budú uprednostnené predovšetkým deti zamestnaných rodičov.

Prihlasovanie detí /záväzné/ sa uskutoční od 18.02. – 31.03.2019 p. učiteľkám na triedach.

 

 

OZNAM

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou

od 1. januára 2019 bude strava pre predškolákov  BEZPLATNÁ.

V zmysle VZN č. 10/2017 je stravné v materskej škole 1,29€ (1,19€ na nákup potravín + 0,10€ výška režijných nákladov).

Keďže štátny príspevok je vo výške 1,20€, zákonný zástupca uhradí 0,09€ za jeden deň.

Na obed má dieťa nárok len ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu.

Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti tak, ako je to ustanovené v školskom poriadku.

Za dieťa, ktoré nebude odhlásené uhradí zákonný zástupca stravné v plnej výške, tzn. 2,41€/obed.

 

 

Akcie MŠ

30.11.2018  Koncert „Tu zakliate kniežatá“

7.12.2018    Mikuláš

11.12.2018   Vianočná akadémia o 15,30 hod

 

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2018/2019

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2018//2019  do Materskej školy  sa budú vydávať v termíne od 23.5.2018.    Riad. MŠ.

 

 

Prijímanie detí do materskej školy na škol. rok 2018/2019

    Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole a

v znení vyhlášky MŠ SR č.208/2009 Z.z..

     V termíne od 30.4.2018  do 4.5.2018 od 7:00 hod. do 16:00 hod.

bude riaditeľka (zástupkyňa)  dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

 • dovŕšili 5.rok veku
 • majú odloženú povinnú školskú dochádzku
 • majú dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku
 • ktorých súrodenci navštevujú materskú školu
 • s trvalým pobytom v meste Žilina

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ho nájdu na našej stránke.

Pri doručení žiadosti zákonný zástupca predloží riaditeľke školy preukaz totožnosti na overenie údajov.

Za porozumenie Ďakujeme

Žiadosť na stiahnutie : Žiadosť o prijatie do MS

 

Letná prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

 

Riaditeľstvo Materskej školy Predmestská 27, 010 01 Žilina oznamuje zákonným zástupcom detí, že počas  letných prázdnin bude materská škola  zatvorená.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina budú v prevádzke nasledovné materské školy:

V prvom termíne od 2.júla 2018 do 20.júla 2018:

Materská škola, Limbová26, 010 07 (Solinky) 120 detí,

Materská škola, Stavbárska 4, 010 01 (Bôrik) 63 detí,

Materská škola, Puškinova 2165/3, 01001 (Hliny III) 80 detí,

Materská škola, Nám.Janka Borodáča 7, 010 08 (Vlčince 2) 60 detí,

Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 (Budatín) 40 detí,

Materská škola, Kultúrna 284, 010 03 (Zástranie) 40 detí,

Materská škola, Ku škôlke 196, 010 03 (Zádubnie) 40 detí,

Materská škola, pri ZŠ Do Stošky 5, 010 04 (Bánová)  60 detí.

 

V Druhom termíne od 23. júla 2018 do 10. Augusta 2018:

 Materská škola, Jarná 2602/07, 010 01(Hliny VII) 140 detí,

Materská škola, J.Borodáča 6, 010 08 (Vlčince 2) 60 detí,

Materská škola, Bajzova 9, 010 01 (Hliny VI) 60 detí,

Materská škola pri ZŠ Gaštanová 56, 010 07 (Solinky) 80 detí,

Materská škola pri ZŠ Brodňanská 110, 010 14 (Brodno) 40 detí.

 

 

 

 

 • Vážení rodičia a priatelia MŠ ,

darujte našej materskej škole 2% svojej zaplatenej dane z príjmu.

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.

3. Vo Vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením  odovzdajte na príslušný Daňový úrad a nám odovzdajte  kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu  ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

Ďakujeme

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Riaditeľstvo Materskej školy Predmestská 27,Žilina na základe rozhodnutia zriaďovateľa oznamuje zákonným zástupcom detí, že MŠ Predmestská 27 bude zabezpečovať prevádzku v čase letných prázdnin v termíne od: 01. júla 2017 do 21. júla 2017.

Záväzné prihlásenie dieťaťa do materskej školy je potrebné nahlásiť  riaditeľke (zástupkyni) školy v dňoch : 11.apríla až 13.apríla v čase od 6:45 – 16:00 hod.

Počet záväzne prihlásených detí je obmedzený na 20.

Oznam o úhrade poplatkov s konkrétnym termínom bude zverejnený na webovej stránke a na nástenkách v MŠ.

V termíne od 24. júla 2017 do 11. augusta 2017 prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zabezpečia materské školy:

MŠ, Cesta k Vodojemu 386/4 – Budatín
MŠ, Kultúrna 284 – Zástranie
MŠ, Stavbárska 4 – Bôrik
MŠ, Puškinova 2165/3 – Hliny 3
MŠ, Suvorovova 2797/20 – Hliny 8
MŠ J. Borodáča 7 – Vlčince 2
MŠ, Limbová 26 – Solinky
MŠ Petzvalova 8 – Hájik
MŠ pri ZŠ, Dolná Trnovská 36 – Trnové

OZNAM

z rozhodnutia RÚVZ pre zvýšenú chorobnosť detí bude MŠ zatvorená od 26.1. do 1.2.2017 (vrátane).

2.2.2017 bude MŠ otvorená a 3.2.2017 opäť zatvorená (školská jedáleň nevarí).

Za porozumenie Ďakujem

Odhlasovanie zo stravy

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti zo stravy na pevnú tel. linku MŠ Predmestská: t.č. 041/72 328 67.

Za porozumenie ďakujeme

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na ZRŠ, ktoré sa uskutoční 13.09.2016 (utorok) o 15,30 hod..

Tešíme sa na účasť 🙂

Milí rodičia,

riaditeľstvo MŠ Predmestská 27 oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy po prázdninách

začína 5. septembra 2016 o 6.45 hod.

Za porozumenie ďakujeme

Milí rodičia,

rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2016

si môžete prevziať osobne v dňoch 1.06.2016 a 3.06.2016 v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod..

Ďakujeme 🙂

 

Výstava na MÚ v Žiline

 Gratulujeme Jakubovi Pončíkovi  z 2. triedy, ktorý získal tretie miesto
v 1. kategórii za materské školy vo výtvarnej súťaži “ Moje mesto Žilina“.

 

 • Prijímanie detí do materskej školy k 1.9.2016

Zápis detí do materskej školy k 1.9.2016 sa uskutoční od 2.mája do 6.mája 2016.

Prijímanie žiadostí bude v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Kritéria prijímania detí budú zverejnené na budove materskej školy  od 22.februára  2016.

Žiadosť na stiahnutie : Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

 • OZNAM o zatvorení MŠ

Vážení rodičia, počas jarných prázdnin v dňoch  29.2.-4.3.2016  bude MŠ zatvorená.

 

 • Vážení rodičia a priatelia MŠ ,

darujte našej materskej škole 2% svojej zaplatenej dane z príjmu.  ĎAKUJEME!