Milí rodičia,

riaditeľstvo MŠ Predmestská 27 oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy po prázdninách

začína 4. septembra 2017 od 6.45 – 16.15 hod.

Tešíme sa na Vás 🙂

 

Prijímanie detí do materskej školy na škol. rok 2017/2018

    Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole a

v znení vyhlášky MŠ SR č.208/2009 Z.z..

     V termíne od 2.mája do 5.mája 2017 od 7:00 hod. do 15:00 hod.

bude riaditeľka (zástupkyňa)  dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

  • dovŕšili 5.rok veku
  • majú odloženú povinnú školskú dochádzku
  • majú dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku
  • ktorých súrodenci navštevujú materskú školu
  • s trvalým pobytom v meste Žilina

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ho nájdu na našej stránke.

Pri doručení žiadosti zákonný zástupca predloží riaditeľke školy preukaz totožnosti na overenie údajov.

Za porozumenie Ďakujeme

Žiadosť na stiahnutie : Žiadosť o prijatie dieťaťa

 

 

 

  • Vážení rodičia a priatelia MŠ ,

darujte našej materskej škole 2% svojej zaplatenej dane z príjmu.

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.

3. Vo Vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením  odovzdajte na príslušný Daňový úrad a nám odovzdajte  kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu  ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

Ďakujeme

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Riaditeľstvo Materskej školy Predmestská 27,Žilina na základe rozhodnutia zriaďovateľa oznamuje zákonným zástupcom detí, že MŠ Predmestská 27 bude zabezpečovať prevádzku v čase letných prázdnin v termíne od: 01. júla 2017 do 21. júla 2017.

Záväzné prihlásenie dieťaťa do materskej školy je potrebné nahlásiť  riaditeľke (zástupkyni) školy v dňoch : 11.apríla až 13.apríla v čase od 6:45 – 16:00 hod.

Počet záväzne prihlásených detí je obmedzený na 20.

Oznam o úhrade poplatkov s konkrétnym termínom bude zverejnený na webovej stránke a na nástenkách v MŠ.

V termíne od 24. júla 2017 do 11. augusta 2017 prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zabezpečia materské školy:

MŠ, Cesta k Vodojemu 386/4 – Budatín
MŠ, Kultúrna 284 – Zástranie
MŠ, Stavbárska 4 – Bôrik
MŠ, Puškinova 2165/3 – Hliny 3
MŠ, Suvorovova 2797/20 – Hliny 8
MŠ J. Borodáča 7 – Vlčince 2
MŠ, Limbová 26 – Solinky
MŠ Petzvalova 8 – Hájik
MŠ pri ZŠ, Dolná Trnovská 36 – Trnové

OZNAM

z rozhodnutia RÚVZ pre zvýšenú chorobnosť detí bude MŠ zatvorená od 26.1. do 1.2.2017 (vrátane).

2.2.2017 bude MŠ otvorená a 3.2.2017 opäť zatvorená (školská jedáleň nevarí).

Za porozumenie Ďakujem

Odhlasovanie zo stravy

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti zo stravy na pevnú tel. linku MŠ Predmestská: t.č. 041/72 328 67.

Za porozumenie ďakujeme

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na ZRŠ, ktoré sa uskutoční 13.09.2016 (utorok) o 15,30 hod..

Tešíme sa na účasť 🙂

Milí rodičia,

riaditeľstvo MŠ Predmestská 27 oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy po prázdninách

začína 5. septembra 2016 o 6.45 hod.

Za porozumenie ďakujeme

Milí rodičia,

rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2016

si môžete prevziať osobne v dňoch 1.06.2016 a 3.06.2016 v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod..

Ďakujeme 🙂

 

Výstava na MÚ v Žiline

 Gratulujeme Jakubovi Pončíkovi  z 2. triedy, ktorý získal tretie miesto
v 1. kategórii za materské školy vo výtvarnej súťaži “ Moje mesto Žilina“.

 

  • Prijímanie detí do materskej školy k 1.9.2016

Zápis detí do materskej školy k 1.9.2016 sa uskutoční od 2.mája do 6.mája 2016.

Prijímanie žiadostí bude v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Kritéria prijímania detí budú zverejnené na budove materskej školy  od 22.februára  2016.

Žiadosť na stiahnutie : Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

  • OZNAM o zatvorení MŠ

Vážení rodičia, počas jarných prázdnin v dňoch  29.2.-4.3.2016  bude MŠ zatvorená.

 

  • Vážení rodičia a priatelia MŠ ,

darujte našej materskej škole 2% svojej zaplatenej dane z príjmu.  ĎAKUJEME!