Prerušenie prevádzky Materskej školy od 30.10.2020 do 2.11.2020

prerušenie_prevádzky_MŠ

Organizačné pokyny platné od 1. 10. 2020

upozorňujeme Vás na nové Organizačné pokyny, ktoré sú platné od 1.10. 2020.

Informácie školskej jedálne od 2.9.2020

Vrátenie preplatku stravy Úhrada stravného Prihlasovanie na stravu Prihlasovanie na stravu MŠ – september 2020 Odhlasovanie zo stravy Kontakt na školskú jedáleň POZOR ZMENA odhlasovanie stravy

Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že nástup detí do materskej školy bude 2.9. 2020. Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

Prosíme rodičov o dodržiavanie odporúčaných nariadení  ÚVZ SR:

 • Deti do MŠ treba privádzať do 8,00 hod., pretože po 8.00 hod. sa priestory MŠ uzamykajú z dôvodov dezinfekcie vstupných priestorov.
 • V čase od 6.30 hod do 7.15 hod. prosíme privádzať deti len tie, ktoré nevyhnutne potrebujú v tomto čase byť umiestnené v MŠ z dôvodu obmedzeného režimu zbernej triedy z hľadiska COVID 19.
 • Do priestorov je vhodné vstupovať s rúškom a dezinfikovať ruky.
 • V šatni sa nezdržiavať viac ako 10 min. v 2 metrových odstupoch.

Rozdelenie detí do tried bude zverejnené dňa 2.9.2020 vo vstupnej chodbe materskej školy.

Zoznam vecí potrebných do MŠ:

 1. prezuvky
 2. pyžamo
 3. náhradné veci do skrinky ( tepláky alebo legíny, tričko, spodné prádlo)
 4. plastová fľaša na vodu
 5. 1 ks ochranné rúško
 6. dievčatá vlastný hrebeň
 7. vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021, ktorý je v dispozícii na triedach.

Všetky veci, ktoré má dieťa v materskej škole musia byť označené menom.

Dobrá rada:

Odlúčenie od rodiny je ťažká emočná situácia v živote dieťaťa.
Niektoré z nich sa však adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,
ťažšie je to s adaptáciou rodičov…

Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdí, že ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi,
je tá najúžasnejšia vec.
Obavu vo vašich očiach mu istotu nedodajú.
Často sa stáva, že dieťa je
pokojné, ale keď zbadá, že rodič je neistý, ba má slzy v očiach, nechápavo sa rozplače.
Dieťa je istejšie a slobodnejšie, ak má osvojené hygienické návyky a zručnosti pri starostlivosti o svoju osobu / obliekanie, obúvanie, použitie vreckovky, toaletného papiera…/.

Nerobte už odteraz za svoje deti to, čo môžu urobiť samé.
Dôverujte im, určite to zvládnu, pokiaľ ich k tomu slovne povzbudíte.

Akékoľvek otázky riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami, radi vám odpovedia.

 

 

 

 • Letná prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina je zabezpečená v zmysle platnej legislatívy – podľa § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. :    Cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy,dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov.                                                                                                                                                                                           Na základe vyššie uvedeného bude materská škola otvorená od 1.7. – 7.8.2020  ,   v prevádzke bude 1. trieda

 

 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2020

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2020 si zákonný zástupca môže prebrať  v dňoch  : 22.6. – 26.6.2020

v čase od 8,00 hod  do 15,00 hod.

 

Vážení rodičia,

na základe pokynov MŠ SR a zriaďovateľa Mesta Žilina bude od 1.6.2020 obnovená prevádzka MŠ, za stanovených hygienicko-epidemiologických opatrení.

Prevádzkové pokyny :

 • Prevádzka MŠ bude od 7,00 hod do 16,00 hodiny.
 • Rodičovi s dieťaťom bude pri vstupe do budovy zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia rúk.
 • Rodičia s deťmi vchádzajú do šatní maximálne po dvoch, ostatní čakajú vonku v odstupoch 2m, do budovy vchádzajú len v rúškach, v šatni sa zdržia maximálne 10 minút.
 • Rodičia zabezpečia dieťaťu rezervné rúško v hygienickom obale do jeho skrinky. Deti budú v triedach – bez rúšok.
 • Deti do MŠ prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s deťmi žijú v spoločnej domácnosti.
 • Rodič pri odovzdávaní dieťaťa denne podpisuje prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Rodič dieťaťu nenosí z domu žiadne hračky.
 • Pri hygiene rúk budú deti používať papierové utierky.

Povinnosti rodičov :

Rodič dieťaťa zodpovedá za hygienicko-epidemiologické opatrenia v rámci prevádzky MŠ.

 • Rodič predkladá pri prvom nástupe do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, či dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenú karanténne opatrenie.
 • Povinnosťou rodiča je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom, prípadne regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie , alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne informujte učiteľku a riaditeľku školy.

Prajem Vám úspešný nástup do materskej školy.                                                                                     Riaditeľka MŠ

Zápis detí

Žiadosti na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Predmestská 27 v Žiline na školský rok 2020/2021 sa budú podľa nových opatrení podávať od 11. – 15. mája 2020 od 8,00 hod -16,00 hod.  bez nutnosti osobnej prítomnosti detí, pričom sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak ho do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepredložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Spôsoby podávania žiadostí :

 • elektronickou poštou na mailovú adresu MŠ: mspredmestska@gmail.com
 • vyplnenú žiadosť zalepenú v obálke vhodiť do poštovej schránky na bráne materskej školy
 • osobné doručenie do MŠ s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

PROSÍM O DODRŽIAVANIE UVEDENÉHO TERMÍNU :  11. – 15. mája 2020  PRI VŠETKÝCH MOŽNOSTIACH PODÁVANIA ŽIADOSTÍ

Informácia o preberaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude zverejnená na web stránke školy a na budove školy koncom mesiaca máj.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke.

Kritéria prijímania detí

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré :

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti, ktoré majú odloženú školskú dochádzku,
 • deti, ktoré majú dodatočne odloženú školskú dochádzku,
 • deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
 • deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 1.9.2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021 tu: Žiadosť-o-predprimárne-vzdelávanie-1-1(PDF)

Online prihláška: https://forms.gle/ZHyceE4HutG2AdwD6

 

Zápis do Základných škôl:   

Mesto Žilina – tlačová správa

 

Oznam

V zmysle VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a v zmysle  rozhodnutia ministra školstva o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania sa príspevok :

 1. a)za pobyt dieťaťa v materskej škole neuhrádza počas prerušenia prevádzky
 2. b)za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí neuhrádza počas prerušenia prevádzky
 3. c)za čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole neuhrádza počas prerušenia prevádzky
 4. d)za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času neuhrádza počas prerušenia prevádzky

Všetky príspevky, ktoré boli uhradené za mesiac marec, budú zohľadnené pri nástupe dieťaťa, žiaka do školy.

Pri ZUŠ a CVČ platby, ktoré boli uhradené k polročnému termínu, budú  akceptované v školskom roku 2020/2021, prípadne po odhlásení dieťaťa, vrátené zákonným zástupcom na základe písomnej žiadosti.

 

 

Pomoc deťom a rodinám

Ak by niekto potreboval pomoc v súčasnej situácii, môže sa obrátiť na
tieto linky dôvery a podpory.

Riad. školy            Psychologická pomoc – deti, rodiny

 

MIMORIADNE PRERUŠENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR  zo dňa 26.03.2020 sa
prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach

od  30. marca 2020  do odvolania.

Riad. školy

 

UZATVORENIE  MATERSKEJ ŠKOLY

Ministerska školstva na základe rozhodnutia hlavného hygienika a ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR

zatvára všetky školy a školské zariadenia od 16. 3 – 27.3.2020.

Riad.školy

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2020/2021 tu: Žiadosť-o-predprimárne-vzdelávanie-1-1

 

Zápis detí

do Materskej školy Predmestská 27 v Žiline na školský rok 2020/2021.

bude v zmysle platných predpisov prebiehať na základe podania písomnej žiadosti

v termíne:             11.5. – 15.5.2020 v čase od 7.00 – 15,00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke.

Kritéria prijímania detí

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré :

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti, ktoré majú odloženú školskú dochádzku,
 • deti, ktoré majú dodatočne odloženú školskú dochádzku,
 • deti, ktoré majú v MŠ súrodenca,
 • deti, ktoré dovŕšia 3 roky k 1.9.2020.

Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole , alebo tu  Žiadosť o prijatie do MŠ

 

Milí rodičia a priatelia školy,

aj v tomto školskom roku si dovoľujeme požiadať Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov našej materskej škole. Tieto financie využijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí.

Ďakujeme

Vážení rodičia, 

dňa 10.12.2019 o 15:30 hod sa uskutoční v našej MŠ vianočná akadémia.

Srdečne Vás pozývame

Riad. školy

 

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRŠ, ktorá sa uskutoční 10.9.2019 o 15,30 hod..

Riad. školy

 

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2019/2020

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2019//2020  do Materskej školy  sa budú vydávať v termíne od 30.5.2019.

Riad. MŠ.

 

Zápis detí

do Materskej školy Predmestská 27 v Žiline na školský rok 2019/2020

bude v zmysle platných predpisov prebiehať na základe podania písomnej žiadosti

v termíne:             13.5. – 15.5.2019 v čase od 7.00 – 16.00 h..

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke.

Prednostne sa do materskej školy budú prijímať

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženým alebo dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti, ktoré dovŕšili paty rok veku k 1.9.2019

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2019/2020 tu: Žiadosť o predprimárne vzdelávanie

 

Veselý KARNEVAL

Dňa 14.02.2019 /t.j. štvrtok/ sa uskutoční fašiangový  KARNEVAL pre deti s hudbou, hrami, súťažami….

Tešíme sa na krásne masky! 🙂

 

 Letná prevádzka MŠ 2019

Zriaďovateľ Mesto Žilina usmernil prevádzku v čase letných prázdnin v Materskej škole Predmestská 27 Žilina na termín

                               od 01.07. – 26.07.2019

Nakoľko je potrebná sanitácia celej budovy MŠ k začiatku školského roka a tiež čerpanie dovoleniek pedagogických i nepedagogických zamestnancov – prevádzka MŠ bude na 1 triedu. V prípade väčšieho záujmu bude prevádzka prvé 2 týždne od 01.07. – 14.07. na 2 triedy. Pri prihlasovaní na letnú prevádzku  budú uprednostnené predovšetkým deti zamestnaných rodičov.

Prihlasovanie detí /záväzné/ sa uskutoční od 18.02. – 31.03.2019 p. učiteľkám na triedach.

 

 

OZNAM

V zmysle novely zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou

od 1. januára 2019 bude strava pre predškolákov  BEZPLATNÁ.

V zmysle VZN č. 10/2017 je stravné v materskej škole 1,29€ (1,19€ na nákup potravín + 0,10€ výška režijných nákladov).

Keďže štátny príspevok je vo výške 1,20€, zákonný zástupca uhradí 0,09€ za jeden deň.

Na obed má dieťa nárok len ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu.

Odhlasovanie detí zo stravy ostáva v platnosti tak, ako je to ustanovené v školskom poriadku.

Za dieťa, ktoré nebude odhlásené uhradí zákonný zástupca stravné v plnej výške, tzn. 2,41€/obed.

 

 

Akcie MŠ

30.11.2018  Koncert „Tu zakliate kniežatá“

7.12.2018    Mikuláš

11.12.2018   Vianočná akadémia o 15,30 hod

 

 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2018/2019

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa pre školský rok 2018//2019  do Materskej školy  sa budú vydávať v termíne od 23.5.2018.    Riad. MŠ.

 

 

Prijímanie detí do materskej školy na škol. rok 2018/2019

    Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole a

v znení vyhlášky MŠ SR č.208/2009 Z.z..

     V termíne od 30.4.2018  do 4.5.2018 od 7:00 hod. do 16:00 hod.

bude riaditeľka (zástupkyňa)  dávať a preberať žiadosti od zákonných zástupcov detí.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný do materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré:

 • dovŕšili 5.rok veku
 • majú odloženú povinnú školskú dochádzku
 • majú dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku
 • ktorých súrodenci navštevujú materskú školu
 • s trvalým pobytom v meste Žilina

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo si ho nájdu na našej stránke.

Pri doručení žiadosti zákonný zástupca predloží riaditeľke školy preukaz totožnosti na overenie údajov.

Za porozumenie Ďakujeme

Žiadosť na stiahnutie : Žiadosť o prijatie do MS

 

Letná prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

 

Riaditeľstvo Materskej školy Predmestská 27, 010 01 Žilina oznamuje zákonným zástupcom detí, že počas  letných prázdnin bude materská škola  zatvorená.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina budú v prevádzke nasledovné materské školy:

V prvom termíne od 2.júla 2018 do 20.júla 2018:

Materská škola, Limbová26, 010 07 (Solinky) 120 detí,

Materská škola, Stavbárska 4, 010 01 (Bôrik) 63 detí,

Materská škola, Puškinova 2165/3, 01001 (Hliny III) 80 detí,

Materská škola, Nám.Janka Borodáča 7, 010 08 (Vlčince 2) 60 detí,

Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 (Budatín) 40 detí,

Materská škola, Kultúrna 284, 010 03 (Zástranie) 40 detí,

Materská škola, Ku škôlke 196, 010 03 (Zádubnie) 40 detí,

Materská škola, pri ZŠ Do Stošky 5, 010 04 (Bánová)  60 detí.

 

V Druhom termíne od 23. júla 2018 do 10. Augusta 2018:

 Materská škola, Jarná 2602/07, 010 01(Hliny VII) 140 detí,

Materská škola, J.Borodáča 6, 010 08 (Vlčince 2) 60 detí,

Materská škola, Bajzova 9, 010 01 (Hliny VI) 60 detí,

Materská škola pri ZŠ Gaštanová 56, 010 07 (Solinky) 80 detí,

Materská škola pri ZŠ Brodňanská 110, 010 14 (Brodno) 40 detí.

 

 

 

 

 • Vážení rodičia a priatelia MŠ ,

darujte našej materskej škole 2% svojej zaplatenej dane z príjmu.

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.

3. Vo Vyhlásení uveďte tieto údaje:

Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región

Sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina

IČO: 37900706

Právna forma: Nadácia

4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením  odovzdajte na príslušný Daňový úrad a nám odovzdajte  kópiu potvrdenú pečiatkou Daňového úradu  ako doklad o príspevku pre nás, nakoľko vo vyhlásení sú údaje o Nadácii.

Ďakujeme

 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Riaditeľstvo Materskej školy Predmestská 27,Žilina na základe rozhodnutia zriaďovateľa oznamuje zákonným zástupcom detí, že MŠ Predmestská 27 bude zabezpečovať prevádzku v čase letných prázdnin v termíne od: 01. júla 2017 do 21. júla 2017.

Záväzné prihlásenie dieťaťa do materskej školy je potrebné nahlásiť  riaditeľke (zástupkyni) školy v dňoch : 11.apríla až 13.apríla v čase od 6:45 – 16:00 hod.

Počet záväzne prihlásených detí je obmedzený na 20.

Oznam o úhrade poplatkov s konkrétnym termínom bude zverejnený na webovej stránke a na nástenkách v MŠ.

V termíne od 24. júla 2017 do 11. augusta 2017 prevádzku materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zabezpečia materské školy:

MŠ, Cesta k Vodojemu 386/4 – Budatín
MŠ, Kultúrna 284 – Zástranie
MŠ, Stavbárska 4 – Bôrik
MŠ, Puškinova 2165/3 – Hliny 3
MŠ, Suvorovova 2797/20 – Hliny 8
MŠ J. Borodáča 7 – Vlčince 2
MŠ, Limbová 26 – Solinky
MŠ Petzvalova 8 – Hájik
MŠ pri ZŠ, Dolná Trnovská 36 – Trnové

OZNAM

z rozhodnutia RÚVZ pre zvýšenú chorobnosť detí bude MŠ zatvorená od 26.1. do 1.2.2017 (vrátane).

2.2.2017 bude MŠ otvorená a 3.2.2017 opäť zatvorená (školská jedáleň nevarí).

Za porozumenie Ďakujem

Odhlasovanie zo stravy

Prosíme rodičov, aby odhlasovali deti zo stravy na pevnú tel. linku MŠ Predmestská: t.č. 041/72 328 67.

Za porozumenie ďakujeme

Milí rodičia,
srdečne Vás pozývame na ZRŠ, ktoré sa uskutoční 13.09.2016 (utorok) o 15,30 hod..

Tešíme sa na účasť 🙂

Milí rodičia,

riaditeľstvo MŠ Predmestská 27 oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy po prázdninách

začína 5. septembra 2016 o 6.45 hod.

Za porozumenie ďakujeme

Milí rodičia,

rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy od septembra 2016

si môžete prevziať osobne v dňoch 1.06.2016 a 3.06.2016 v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod..

Ďakujeme 🙂

 

Výstava na MÚ v Žiline

 Gratulujeme Jakubovi Pončíkovi  z 2. triedy, ktorý získal tretie miesto
v 1. kategórii za materské školy vo výtvarnej súťaži “ Moje mesto Žilina“.

 

 • Prijímanie detí do materskej školy k 1.9.2016

Zápis detí do materskej školy k 1.9.2016 sa uskutoční od 2.mája do 6.mája 2016.

Prijímanie žiadostí bude v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Kritéria prijímania detí budú zverejnené na budove materskej školy  od 22.februára  2016.

Žiadosť na stiahnutie : Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

 • OZNAM o zatvorení MŠ

Vážení rodičia, počas jarných prázdnin v dňoch  29.2.-4.3.2016  bude MŠ zatvorená.

 

 • Vážení rodičia a priatelia MŠ ,

darujte našej materskej škole 2% svojej zaplatenej dane z príjmu.  ĎAKUJEME!